Kompletní e-learningové øešení

Pokraèovat

Profil


 • Specializujeme se na elektronické (e-learningové) vzdìlávání (e-learning).
 • Zaèínali jsme jako uživatelé e-learningu v mezinárodní spoleènosti.
 • Komplikovanost LMS (Learning Management System) systému a nekvalitní e-kurzy nás vedly k založení vlastní spoleènosti.
 • Na základì požadavkù uživatelù jsme vytvoøili vlastní jednoduchý a intuitivní LMS vzdìlávací systém.
 • Vyrábíme skuteènì interaktivní e-kurzy.
 • Pro klienty zajišujeme kompletní správu e-learningu.
 • Nabídka


  LMS systém "e-VIA Software"

 • LMS (Learning Manegement System) "e-VIA Software" je platformou pro prezenèní, kombinované (blended) a elektronické vzdìlávání. Jedná se o jedineèné øešení, umožòující efektivnì organizovat a øídit celý vzdìlávací proces v jednotném a konzistentním prostøedí s intuitivním ovládáním.
 • LMS "e-VIA Software" je webová aplikace, komunikující s kurzem pomocí pøedpisového komunikaèního standardu SCORM 1.2..
 • LMS "e-VIA Software" je instalován na našich servrech. Systém nabízíme formou hostingového pøístupu, takže odpadá jakákoliv instalace èi konfigurace ve vaší PC síti.
 • Pøístup k LMS je 24 hodin/365 dní odkudkoliv, pokud je vᚠpoèítaè pøipojen k internetu.
 • LMS "e-VIA Software" lze používat na všech dostupných zaøízeních (PC, tablet, smartphone).
 • Do LMS "e-VIA Software" mùžete pøistupovat jak pøes standardní HTTP tak i pøez zabezpeèený HTTPS protokol.
 • Zabezpeèujeme kompletní správu celého LMS systému.
 •    

  Zakázkové kurzy

 • Vyrábíme interaktivní kurzy spustitelné ve všech zaøízeních (PC, tablet, smartphone).
 • Základem je obsahový podklad v editovatelné podobì, který upravíme do tzv. „obsahového scénáøe“. Je to obvykle powerpointový dokument, který ukazuje rozvržení textù, grafických prvkù, audio komentáøe, kvízù a závìreèného testu v budoucím e-kurzu.
 • Po odsouhlasení takto navrženého obsahového scénáøe klientem, vyrobíme krátkou ukázku e-kurzu.
 • Po odsouhlasení ukázky, dokonèíme výrobu celého kurzu. Klient má kdykoliv možnost prùbìh výroby e-kurzu ovlivnit.
 • Vyrobený e-kurz je vždy majetkem klienta.
 • Kurzy z okruhu BOZP/PO

  V naší nabídce jsou také kurzy z oblasti BOZP/PO. Jedná se o certifikované a aktualizované kurzy,
  které pokrývají zákonné požadavky na vyškolení zamìstnancù v tìchto oblastech:

 • Vstupní školení BOZP a PO pro øadové pracovníky
 • Periodické školení BOZP a PO pro øadové pracovníky
 • Školení vedoucích pracovníkù BOZP a PO
 • Školení øidièù referentù
 • První pomoc
 • Defenzivní jízda
 • Ukázky


  Zde najdete ukázky hotových kurzù našich zákazníkù, nebo ukázky templatù pro vaše budoucí kurzy.

  Reference
  Kontakt


   

  Advenia, s.r.o.
  Rejskova 2168/12
  120 00 Praha 2

  +420 608 014 573