Szanowni Pañstwo!

Witamy na stronach internetowych firmy Jalex. Jeste¶my jednym z czo³owych polskich przedsiêbiorstw dzia³aj±cych w bran¿y budowlanej oraz kamieniarskiej. W ci±gu niemal piêtnastoletniej dzia³alno¶ci zadowolenie z poziomu naszych us³ug wyrazi³o wielu kontrahentów, wsród nich tak¿e dzia³aj±cy na wymagaj±cym rynku niemieckim.

Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± ofert±, galeri± zdjêæ wykonanych przez nas obiektów oraz list± referencji. Czekamy na Pañstwa komentarze i pytania.

Z powa¿aniem,

Jalex sp. z o.o.

Podzia³ spó³ki

Zarz±d spó³ki JALEX Sp. z o.o. wszczyna z dniem 6.03.2018 procedurê podzia³u spó³ki poprzez wydzielenie zorganizowanej czê¶ci przedsiêbiorstwa oraz utworzenie na tej bazie spó³ki pod nazw± Przedsiêbiorstwo Robót Specjalistycznych Sp. z o.o. jako samodzielnego przedsiêbiorstwa przejmuj±cego dotychczasow± dzia³alno¶æ JALEX Sp. z o.o. w zakresie Oddzia³u Robót Zagranicznych.

Zbigniew Filipek

(985) 325-4829